QP Group

Quản trị nguồn nhân lực

Tài sản quý giá cho sự phát triển lâu dài và bền vững

Nguồn lực về con người giữ vai trò quyết định, là yếu tố cốt lõi, đồng thời là tài sản quý giá trong sự phát triển dài hạn và bền vững của QP Group. Chính vì thế, tập đoàn xác định nhiệm vụ chiến lược là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

QP Group luôn chủ động hoàn thiện các chính sách để thu hút nhân tài, các chế độ phúc lợi đãi ngộ toàn diện, đào tạo và phát triển để cùng kiến tạo sự nghiệp lâu dài. Chúng tôi chào đón những con người phù hợp, cùng chung giá trị cốt lõi, tràn đầy nhiệt huyết và mong muốn tạo nên sự khác biệt. Cấu trúc thu nhập, phúc lợi được xây dựng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc, nhằm khuyến khích nhân viên phát huy hết tiềm năng của mình.

Dự kiến đến năm 2025, số lượng nhân sự thuộc hệ sinh thái của QP Group – QP Land, QP Cons, QP IDC, QP Service ước tính sẽ lên đến 1.000 người để có thể phục vụ cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

chinh-sach

Liên tục có các chương trình đào tạo nhân viên hướng đến phát triển toàn diện

chinh-sach

Chế độ phúc lợi, đãi ngộ
toàn diện thu hút nhân tài

chinh-sach

Chính sách công bằng để tất cả
nhân sự có cơ hội thăng tiến

QP Group 2024 – All rights reserved