QP Group

Quản trị tập đoàn

Quản trị tập đoàn tốt giúp thúc đẩy hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, đảm bảo tính minh bạch, giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và được đối xử công bằng, là nền tảng cho năng lực cạnh tranh và danh tiếng của doanh nghiệp, từ đó thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường vốn, phát triển thị trường tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quản trị tập đoàn là những cơ chế, quy định, chính sách, luật lệ mà thông qua đó doanh nghiệp được định hướng hoạt động, vận hành và kiểm soát trên 05 khía cạnh:

Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý

Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và những người có liên quan

Đảm bảo đối xử công bằng giữa các Cổ đông

Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu quản trị doanh nghiệp xác định quyền hạn và trách nhiệm giữa những thành viên khác nhau trong tập đoàn, bao gồm các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan khác.

QP Group 2024 – All rights reserved